Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

ANBI

Stichting Stage-Z is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Stage-Z

RSIN 823121136
KVK 51155508

Contactgegevens:
Gooilandsingel 95
3083 DP Rotterdam
+31 (0)10 20 30 207
info@stage-z.nl

Bestuur
Emmelien Matthijsse, Directeur-Bestuurder.

Raad van Toezicht

 1. Algemeen

Theater Zuidplein is een stichting met een Raad van Toezicht en een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder bedrijfsvoering. Het bestuur vormt tevens de directie van de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en komt minimaal 4x per jaar bijeen. De vergadercyclus van de Raad van Toezicht is gekoppeld aan die van het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening bij de grootste subsidiënt, de gemeente Rotterdam.

Theater Zuidplein wil dat de medewerkers en de Raad van Toezicht een goede afspiegeling zijn van de Rotterdamse bevolking.

Leden van de Raad van Toezicht nemen zitting voor maximaal 4 jaar, deze termijn kan eenmaal verlengd worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van 4 jaar aangesteld, ook deze termijn kan eenmaal worden verlengd.

Stage-Z is een theatergezelschap dat landelijk toerende, professionele theaterproducties maakt over schurende maatschappelijke issues in de (vooral grootstedelijke) samenleving van nu. Stage-Z wil met haar producties een sterk inhoudelijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. Stage-Z is eveneens een stichting en is het huisgezelschap van Theater Zuidplein in Rotterdam.

Hoewel Theater Zuidplein en Stage-Z aparte stichtingen zijn, bestaan het bestuur en de Raad van Toezicht uit dezelfde personen en zijn de profielen dezelfde, dit heeft te maken met de onlosmakelijke verbondenheid van beide stichtingen op dit moment.

Theater Zuidplein doet elke 4 jaar een subsidieaanvraag bij de gemeente Rotterdam voor een structurele bijdrage. De huidige planperiode loopt van 2017-2020. Voor de planperiode 2017-2020 ontvangt Stage-Z geen structurele subsidie. Het realiseren van producties in Stage-Z blijft voor de komende planperiode afhankelijk van de realisatie van externe financiering.

De gemeente Rotterdam bouwt in samenwerking met Ballast Nedam/Heijmans en in de vorm van een publiek private samenwerking aan een nieuw theater in het Hart van Zuid. Hier gaat Theater Zuidplein zijn intrek nemen met de Bibliotheek Rotterdam-Zuid. De verwachte oplevering is 2020. Theater Zuidplein is als huurder en adviseur al sinds de planvorming (2007) actief betrokken bij de bouw van dit nieuwe theater en de ontwikkeling van het Hart van Zuid.

 1. Kerntaken

 De Raad van Toezicht heeft als kerntaken:

Binnen de Raad bestaan 2 commissies: de remuneratie- & benoemingsadviescommissie en de audit & bouwcommissie.

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht.

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het advies inzake:

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd voor de periode van 2 jaar. Deze termijn kan met 2 jaar worden verlengd, maar is nooit langer dan de zittingstermijn in de Raad van toezicht van betreffend lid.

De auditcommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met het beoordelen van onder andere het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem van Theater Zuidplein.

De bouwcommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met het adviseren aan de directeuren/bestuurders en beoordelen van de besluitvorming inzake de nieuwbouw Theater Zuidplein.

De audit- en bouwcommissie bestaat uit twee leden van de raad van Toezicht. Van de audit- en bouwcommissie maakt ten minste een financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein. In de bouwcommissie heeft ten minste één lid ervaring met bouwprocessen en vastgoed.

De leden van de auditcommissie worden benoemd voor de periode van 2 jaar. De zittingsduur van een lid van de bouwcommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld en het verloop van de nieuwbouw.

 1. Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
 1. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een juist gevoel voor evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en hebben voldoende inzicht bij voorkeur op grond van elders opgedane ervaring (als lid van Raad van Toezicht of als directeur en/of als bestuurder) in de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder. Zij hebben een onafhankelijke, zakelijke, positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van directeuren/bestuurders.
 2. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn bekend met en onderschrijven de Governance Code Cultuur alsmede de Code Culturele Diversiteit.
 3. De samenstelling van de Raad van Toezicht is qua man/vrouw verhouding, culturele achtergrond en leeftijd zoveel mogelijk een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in grootstedelijk Rotterdam. In aanvulling op de Raad van Toezicht is er plaats voor een trainee. Deze heeft geen stemrecht.
 4. De Raad van Toezicht kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief – vanuit verschillende gezichtspunten van diverse belanghebbende partijen – naar zaken die van belang zijn voor de stichting.
 5. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn in staat uit een veelheid aan (complexe) informatie de kern te pakken, op verschillende wijzen informatie tot zich te nemen, te verwerken en deze informatie vervolgens te objectiveren ten grondslag van een te nemen beslissing. Ze hebben het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
 6. Ieder lid is in staat en heeft de bereidheid in teamverband samen te werken. De Raad van Toezicht treedt met een gezamenlijk, eenduidige visie naar buiten.
 7. De leden van de Raad van Toezicht zijn bereid en in staat voldoende tijd uit te trekken voor hun functie en hun deskundigheid op peil te houden.
 8. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne, staan wat dat betreft midden in de samenleving en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld en/of bereid zich hierin te verdiepen. Ze hebben daarnaast affiniteit met de doelgroepen en het werkterrein van Theater Zuidplein en Stage-Z.
 9. Alle leden van de Raad van Toezicht staan in beginsel open voor vernieuwing/verandering/innovatie. Dit gezien de innovatieve rol die Theater Zuidplein/Stage-Z veelvuldig binnen de branche vervult.
 10. Het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht kan, vanwege relevante actuele netwerken, als ambassadeur optreden, mede in het kader van sponsoring/fondsenwerving.
 11. De Raad van Toezicht heeft in zijn gelederen een voorzitter, die het eerste aanspreekpunt van de directeuren/bestuurders is en zorg draagt voor de verbinding tussen Raad van Toezicht en directeuren/bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht onderling. Deze moet het vermogen hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in te vullen om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming. Tevens moet de voorzitter een externe rol in het belang van de stichting kunnen vervullen.
 12. Conform Governance Code Cultuur beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren en in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.
 13. Een lid van de Raad van Toezicht dient geen tegenstrijdige belangen te hebben op het moment van benoeming.
 14. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven bij aanstelling de missie en visie van Theater Zuidplein en Stage-Z.

 

 1. Specifieke expertise leden Raad van Toezicht

 De samenstelling van de Raad van Toezicht is afgestemd op benodigde expertise voor de algemene toezichthouding. De leden adviseren de directeur/bestuurder waar mogelijk ook op het gebied van hun eigen vak / expertise.

De navolgende expertise binnen de Raad van Toezicht is gewenst/aanwezig:

 1. Politiek en/of maatschappelijk en/of onderwijs/cultuur veld

Landelijk/regionaal aanzien bij landelijk / regionale politiek, maatschappelijk veld en/of onderwijs/cultuurveld.
Goed netwerk in Rotterdamse gemeentepolitiek/stadhuis/maatschappelijke instellingen/onderwijs/cultuur.
Ruime ervaring als lid van Raad van Toezicht of als commissaris

 1. Financiën (juridisch/personeel)

Financieel deskundige op het gebied van bedrijfsvoering, interne controle en verslaggeving. Gesprekspartner voor de externe accountant. Bij voorkeur ervaring met culturele instellingen.
Heeft basale kennis van juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed/faciliteiten en personeel.
Ervaring als lid van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen

 1. Afkomstig uit groot bedrijfsleven Rotterdam (Zuid)

Goed netwerk onder bedrijfsleven in regio Rotterdam.
Aanzien bij regionaal en landelijk bedrijfsleven.
(Ruime) ervaring als bestuurder, lid van Raad van Toezicht of als commissaris.

 1. Marketing/Verkoop/communicatie/productontwikkeling

Kennis van en ervaring met consumentenmarketing in grootstedelijk gebied.
Goed netwerk onder bedrijfsleven in Rotterdam.
Creatieve/vernieuwende denker.
Enige ervaring als lid van Raad van Toezicht is een pre.

 1. Ondernemer / manager

Ervaring met het opzetten en of leiding geven aan bedrijven.
Werkzaam in sector, die relevant is voor Theater Zuidplein.
Enige ervaring als lid van Raad van Toezicht is een pre.

 1. Vastgoed

Deskundige op het gebied van bouw en vastgoed en/of deskundig op het gebied van gebiedsontwikkeling.
Ervaring als lid van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen.

 

 1. Specifieke taken voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de onderstaande specifieke taken:


Klik hier voor de huidige samenstelling van Raad van Toezicht Stage-Z.

Beloningsbeleid

 1. Voor alle medewerkers van Stage-Z, met uitzondering van de directeur/bestuurder, is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.
 2. Bestuurders worden beloond volgens de richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen (versie van september 2011).
 3. Leden Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook ontvangen ze vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

Governance / Jaarverslag
Jaarverslag_2020